Storitve za pravne osebe

Kontrola in nadzor bolniške odsotnosti

Kontrola bolniške odsotnosti

Kontrola bolniškega staleža se opravi na naslovu bivališča delavca. Glavni namen kontrole bolniškega staleža je ugotavljanje ali se delavec v času bolniške odsotnosti nahaja doma oziroma ali se delavec drži s strani zdravnika predpisanih navodil za zdravljenje na domu. Kontrola bolniške odsotnosti s strani detektiva, pripomore k preventivnem zmanjšanju bolniških odsotnosti v podjetjih.

Nadzor bolniške odsotnosti

Pri nadzoru bolniške odsotnosti ugotovimo, kaj delavec počne v času bolniškega staleža. Preverjamo ali delavec odpotuje iz kraja bivanja, opravlja pridobitno dejavnost, krši s strani osebnega zdravnika predpisana navodila za zdravljenje, ipd. V primer kršitve zdravnikovih navodil za zdravljenje na domu govorimo o kršitvi delovnega razmerja, ki vodi v izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Nadzor potnih stroškov

Zloraba uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, je ena izmed najpogostejših kršitev delovnopravne zakonodaje ter hkrati kaznivo dejanje goljufije.

V kolikor delodajalec sumi, da si delavec z neresničnim prikazovanjem podatkov neupravičeno viša mesečne prejemke iz naslova stroškov prevoza na delo in z dela, lahko s pomočjo detektivov zbere informacije od kod in na kakšen način delavec prihaja na delo in z dela.

Vročanje pisemskih in drugih pošiljk

Detektivi vročamo pisemske pošiljke za sodišča, podjetja in fizične osebe.

Poiščemo osebo, ki se skriva pred vročitvijo ali pa dejanski naslov prejemnika pošiljke ter pošiljko vročimo. Po opravljeni vročitvi, naročnik prejme izpolnjeno vročilnico, katera služi za dokazovanje v morebitnih nadaljnjih postopkih.

Vročanje pisemskih pošiljk se opravlja po določilih Zakona o kazenskem postopku, Zakona o pravdnem postopku in Zakona o upravnem postopku ter ga izvedemo v najkrajšem možnem času, saj je ravno čas pri vročanju ključnega pomena.

Preizkus alkoholiziranosti in prisotnosti drog v organizmu

V primeru suma zlorab prepovedanih substanc in alkohola na delovnem mestu za vas izpeljemo vse potrebne dokazne postopke.

Preizkus alkoholiziranosti

Omamljenost na delovnem mestu je hujša kršitev delovnih obveznosti, zaradi katere je delavec disciplinsko odgovoren. Za preverjanje alkoholiziranosti delavca na delovnem mestu podjetja sodelujejo z detektivi. Detektiv mora biti usposobljen za rokovanje z alkoskopom. Ob izvedbi preizkusa alkoholiziranosti mora biti prisoten tudi predstavnik delodajalca, ki je dolžan v primeru prekoračitve dovoljene vrednosti, delavca odstraniti iz delovnega procesa. Po opravljenem preizkusu alkoholiziranosti se opravi zapisnik, katerega podpiše detektiv, predstavnik delodajalca in delavec.

Preizkus prisotnosti drog v organizmu

Delodajalec lahko v kolikor sumi, da delavec na delovno mesto prihaja pod vplivom drog izvede zanesljiv preeliminacijski test drog. Potrditveni test na droge lahko v 15 minutah v analizirani slini zazna 6 različnih vrst drog. Po opravljenem preizkusu se opravi zapisnik, katerega podpiše detektiv, predstavnik delodajalca in delavec.

Protislušni pregledi prostorov in vozil

Protislušni pregledi prostorov in vozil

Varovanje poslovnih podatkov in preprečevanje odtekanja informacij iz podjetja je ključnega pomena za uspešnost podjetja. Na vašo željo lahko opravimo pregled prostorov in opreme z namenom odkrivanja nezakonitega prisluškovanja in snemanja ter na ta način preprečimo odtekanje pomembnih informacij.

Za vas opravimo:

 • Protislušni pregled prostorov in opreme z namenom odkrivanja nezakonitega prisluškovanja in snemanja
 • Pregled vozil za morebitno prisotnost sledilnih naprav

Konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula

Detektivi poizvedujejo in zbirajo dokazno gradivo v primeru, ko delodajalec sumi, da delavec krši konkurenčno prepoved ali pogodbeno dogovorjeno konkurenčno klavzulo.

Delavec s kršitvijo konkurenčne klavzule podjetju povzroča materialno škodo. V kolikor sumite, da vaš delavec kršiti konkurenčno klavzulo, za vas priskrbimo vse potrebne informacije in dokazila ter vam pomagamo pri nadaljnjem vodenju postopka. Konkurenčna prepoved pomeni, da delavec v času trajanja delovnega brez pisnega soglasja delodajalca ne sme sklepati poslov in opravljati del, ki sodijo v dejavnost, katero opravlja delodajalec in bi za delodajalca lahko pomenili konkurenco. Na podlagi ugotovljenega lahko z detektivskim poročilom ukrepate ali pa izpeljete postopek zoper delavca.

 

 

 

Kraje v podjetjih

V podjetjih dokaj pogosto prihaja do kraj izdelkov, delovne opreme, ponekod pa tudi do kraj denarnih sredstev (gostinski obrati, trgovine,..).

V kolikor sumite, da tudi v vašem podjetju prihaja do tatvin, detektivi z zbiranjem informacij ter uporabo nezaznavnih kemijskih ali elektronskih pasti, ugotovimo način izvajanja tatvine in pridobljene informacije posreduje policiji.

Opravljanje poizvedb o dolžnikih in njihovem premoženju

Dolžniki se pogosto želijo izogniti poplačilu dolga ter skrivajo pred upniki svoje premično in nepremično premoženje.

Detektivi za upnike zberemo podatke o izvršilnih sredstvih dolžnika, pomembnih za uspešno izveden izvršilni postopek.

Za vas pridobimo informacije:

 • o dolžnikovem premičnem premoženju;
 • o dolžnikovem nepremičnem premoženju;
 • o tem ali je dolžnik lastnik podjetij v tujini ali doma;
 • o dolžnikovih dolžnikih;
 • ali je dolžnik zaposlen ter kje.

 

Anonimna pisanja

Na podlagi posebnih metod detektivi ugotavljamo kdo so avtorji in pošiljatelji anonimnih pisem.

Anonimna pisanja so lahko različnih oblik: elektronska sporočila, rokopis, risanje, grafitno pisanje na objekte, tiskanje ali kombinacija naštetega. Vsebina je pogosto v obliki groženj in lahko škoduje vašemu ogledu ali ogledu vašega podjetja.

Uspešnost poslovnih subjektov

Na vašo željo opravimo poizvedbe “due diligence”.

Poizvedbe obsegajo preverjanje različnih področij gospodarskega subjekta, najpogosteje se nanašajo na strateške usmeritve podjetja, njegovo finančno stanje, uspešnost poslovanja ali premoženjsko stanje gospodarskega subjekta. S pridobitvijo koristnih informacij o podjetju, vam pomagamo pri odločitvah, pomembnih za prvo ali nadaljnje sodelovanj in sklepanje poslov s podjetjem.

Izdelava internih aktov in pravilnikov

Za vaše podjetje izdelamo interne akte in pravilnike:

 • Interni akt o javljanju, spremljanju in nadzoru bolniške odsotnosti;
 • Interni akt o nadzoru spoštovanja prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti zaposlenega;
 • Interni akt o spoštovanju prepovedi kajenja v delovnih prostorih in delovnem okolju;
 • Interni akt o varovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora v organizaciji;
 • Načrt varovanja.

Preventivno preverjanje oseb

Razmišljate o zaposlitvi osebe oziroma razmišljate, da bi stopili v stik z osebo in se vam pri tem poraja dvom?

Za vas preverimo kompetence, pretekle zaposlitve, karakterne lastnosti ter morebitna pretekla škodljiva ravnanja.

Varnostno svetovanje in načrtovanje

Podjetjem pomagamo in svetujemo pri vzpostavitvi ustreznih varnostnih sistemov, katera bodo prispevala pri preprečevanju in odkrivanju notranjih goljufij, izdaj poslovnih skrivnosti, poneverb ter pri preprečevanju gospodarskega vohunjenja.

Za vaše potrebe bomo pripravili:

 • vse organizacijske ukrepe za vzpostavitev poslovne in notranje varnosti;
 • nabor aktivnosti za zagotavljanje ustrezne varnostne kulture zaposlenih;
 • medsebojno povezane varnostne podsisteme za fizično, tehnično, informacijsko varnost;
 • ustrezna izobraževanja zaposlenih za ozaveščanje varnostne kulture zaposlenih.